کفی وانت که به اسم های دیگری چون لاینر وانت، تختخواب وانت نیز شناخته میشود محصولی است که در کفت وانت وداخل تخت آن قرار میگیرد و آز آسیب رسانی به آن و لغزش در آن جلوگیری میکند و باعث میشود بار در سطح خود بماند.